วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ครั้งที่ 12 /2553
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง
2. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง
3. นายธานี นามม่วง
4. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสังขะ
5. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร
6. ภก.พิษณุ รัตนโคตร
7. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์
8. นางสมัย สุขหมั่น ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
9. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
10. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
11. นายสมรักษ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอ.แจนแวน
12. น.ส.ศิริฉัตร สุริใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
13. นางวิชชากร สมกล้า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
14. น.ส.สุภาวดี ตุ้มทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
15. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
16. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
17. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
18. นางวันนา เศษจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
19. น.ส.อรไท อัมมินทร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
20. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
21. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
22. นายสรเพ็ชร ผดุงสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
23. นางลัดดา นุราฤทธิ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง
24. น.ส.ธิษณามดี ใจงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
25. นายธงชัย ทองคำ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
26. น.ส.สุภนิช แก้วก่อง สถานีอนามัยตำบลตรวจ
27. น.ส.เกษมณี คำดี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
28. น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ก้านทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
29. นางประทุม สลากัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30. นายสมเกียรติ ขุมทอง พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
31. น.ส.รัตนา สุขยานุดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
32. นายนราศักดิ์ บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
33. น.ส.เติมพร พรหมงาม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
34. น.ส.เบญจมาส เพ่งพิศ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
35. น.ส.พรเพ็ญ เกลียวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
36. นายพิเชษฐ สมบุตร หัวหน้าสถานีอนามัยเกาะตรวจ
37. นางศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
38. นายชัยชนะ มุ่งงาม สถานีอนามัยตำบลณรงค์
39. น.ส.จริยา ดวงใจ สถานีอนามัยตำบลหนองยาว
40. นายจำนง บุญเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41. นางจีระวัน ไหมทอง สถานีอนามัยแจนแวน
42. นางเพ็ญศรี ทองสีมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43. นายชนพัทธ์ สลากัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44. นายเสฏฐวุฒิ ปัญญางาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
45. น.ส.ณัษฐฐากาญจน์ ทองดี สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
46. นายสุวิทย์ สิงห์ชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดม
47. นายบุญส่ง ธนาบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48. นายกวิน บุญเกื้อ
49. นายธงไชย ภาสีดา
50. นายอดิศักดิ์ กีรติสุขสกุล
51. นางสุภาพร คิดดี
52. นางทัศนีย์ วีระเสถียร
53. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น
54. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล
55. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ
56. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
สถานีอนามัยศรีสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยบ้านโดง

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์
2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ

3.
4.
5.
6
7.เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า
1. แจ้งผลการประกวดโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ที่มีกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล (3 ดี) ที่ดีเยี่ยมระดับเขต ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับรางวัลระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลสูงเนินได้รับรางวัลระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวดได้รับรางวัลระดับปฐมภูมิ
2. รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกำหนดเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 ตุลาม 2553 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการทุกพื้นที่ได้รับทราบนโยบายโดยทั่วกัน
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังไม่สามารถดำเนินการในระบบออนไลน์ได้ ขอให้พัฒนาระบบสัญญาณหรือเครือข่ายให้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านทางระบบออนไลน์
4. ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ถึงหัวใจ 4 ดวง ที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ประชาชนผู้รับบริการทุกพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า

สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
1. หัวหน้า รพ.สต. ศรีสุข
- แจ้งเรื่อง ไม่มีพยาบาลประจำ รพ.สต. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 53 ถึง มกราคม 54 เนื่องจากติดอบรมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ (ที่ประชุมรับทราบ)
2. ฝ่ายการพยาบาล
- แจ้งเรื่อง การส่งผู้ป่วยในคลินิก DM HT ลงไป รพ.สต. พร้อมจัดส่งคู่มือการจ่ายยา จึงขอความร่วมมือจาก รพ.สต. ให้ดำเนินการทุกแห่ง
- แจ้งผลการดำเนินงาน HHC ปี 53 ที่ผ่านมา ได้ผลการตอบกลับน้อย จึงขอความร่วมมือจาก รพ.สต. ทุกแห่งให้ดำเนินการตามข้อตกลง
3. ฝ่ายส่งเสริม
- แจ้งเรื่อง โรงพยาบาลสังขะ มีโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ สามารถรับบริการได้ทุกวันจันทร์
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1. สสอ.สังขะ
- เสนอให้ทาง CUP จัดสรรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. ให้กับ รพ.สต.ที่ยังไม่มี (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
2. หัวหน้ารพ.สต.ตาคง
- มีปัญหาเรื่องเตาเผาขยะ (ชำรุด) ไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะใน รพ.สต.ได้ (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
- เสนอให้ทาง CUP ช่วยฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้กับ รพ.สต. เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถ เป็นต้น (ประธานให้ทาง รพ.สต. ทำหนังสือส่งตัวเข้ามา เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรม)
3. หัวหน้า รพ.สต. ตรวจ
- พบปัญหาเรื่องระบบยาใน รพ.สต. ใหม่ (ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเภสัชหาข้อตกลงและนำเสนอในการประชุมครั้งหน้า)
- พบปัญหาเรื่องไม่สามารถเบิกใบ Refer ได้ (ให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ)
- พบปัญหาเรื่องการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกพื้นที่ (ให้ประสานงานกับพื้นที่ในเขตลงเยี่ยมบ้านเอง)
4. หัวหน้า รพ.สต. ณรงค์
- นำเสนอเรื่องอัตรากำลังใน รพ.สต.ที่เปิดใหม่ (ทาง CUP จัดสอบ จนท.บันทึกข้อมูลเท่านั้น ในตำแหน่งอื่นให้ทางพื้นที่จัดดำเนินการเอง)
5. หัวหน้า รพ.สต.ตาตุม
- สอบถามเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร จากเดิม CUP ออกให้ครึ่งหนึ่ง ในปีงบ 54 จะมีการดำเนินการต่อหรือไม่ (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ประธานกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นัดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
(ผู้จดรายงานการประชุม)
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ครั้งที่ 12 /2553
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
2. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
3. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
4. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
5. นายสมรักษ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอ.แจนแวน
6. น.ส.ศิริฉัตร สุริใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
7. นางวิชชากร สมกล้า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
8. น.ส.สุภาวดี ตุ้มทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
10. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
11. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
12. นางวันนา เศษจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
13. น.ส.อรไท อัมมินทร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
14. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
15. นายฤทธิ์ อาอุ่น ม. 5 ตำบลดม
16. นายสรเพ็ชร ผดุงสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
17. นางลัดดา นุราฤทธิ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง
18. น.ส.ธิษณามดี ใจงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
19. นายธงชัย ทองคำ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
20. น.ส.สุภนิช แก้วก่อง สถานีอนามัยตำบลตรวจ
21. น.ส.เกษมณี คำดี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
22. น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ก้านทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
23. นางประทุม สลากัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24. นายสมเกียรติ ขุมทอง พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
25. น.ส.รัตนา สุขยานุดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
26. นายนราศักดิ์ บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
ผู้มาประชุม
27. น.ส.เติมพร พรหมงาม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
28. น.ส.เบญจมาส เพ่งพิศ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
29. น.ส.พรเพ็ญ เกลียวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
30. นายพิเชษฐ สมบุตร หัวหน้าสถานีอนามัยเกาะตรวจ
31. นางศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
32. นายชัยชนะ มุ่งงาม สถานีอนามัยตำบลณรงค์
33. น.ส.จริยา ดวงใจ สถานีอนามัยตำบลหนองยาว
34. นายจำนง บุญเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35. นางจีระวัน ไหมทอง สถานีอนามัยแจนแวน
36. นางเพ็ญศรี ทองสีมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37. นายชนพัทธ์ สลากัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
38. นายเสฏฐวุฒิ ปัญญางาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
39. น.ส.ณัษฐฐากาญจน์ ทองดี สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
40. นายสุวิทย์ สิงห์ชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดม
41. นายบุญส่ง ธนาบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42. นายกวิน บุญเกื้อ
43. นายธงไชย ภาสีดา
44. นายอดิศักดิ์ กีรติสุขสกุล
45. นางสุภาพร คิดดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
สถานีอนามัยศรีสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
2. นายสมบัติ ทองขอน หัวหน้าฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลสังขะ
3. นางทัศนีย์ วีระเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยบ้านโดง
6. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
7. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
8. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
9. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง
10. นายธานี นามม่วง
11. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร
12. ภก.พิษณุ รัตนโคตร
13. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์
14. นางสมัย สุขหมั่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า
1. On top payment ปี 54 ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งใน cup สังขะ-ศรีณรงค์ได้สมัครไปแล้วนั้น เพื่อให้การประเมินเกิดประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการพิจารณาหน่วยบริการที่ขอรับการประเมิน ในวันที่ 27 ต.ค. 53 ที่สสจ.สุรินทร์
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ขอให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าทุกวันอังคาร ทางmail : surinpho.qa@gmail.com ด้วย
3. นโยบาย 3 S ให้ทางรพ.สต.ทุกแห่งรวมถึงสอ.ด้วย ให้ดำเนินการจัดทำป้ายโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (ที่เป็นไวนิล) เข็มกลัดรูปยิ้ม ธงชาติ ฯลฯ ตามนโยบายดังกล่าว ในกรณีนี้ให้ทางหน่วยบริการออกงบประมาณไปก่อน หรือในกรณีที่ไม่มีให้ทำหนังสือขอยืมเงิน cup ก่อน เมื่อเงินจากจังหวัดโอนมาค่อยดำเนินการคืนเงินดังกล่าวให้ทาง cup
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
1. หัวหน้า รพ.สต. ศรีสุข
- แจ้งเรื่อง ไม่มีพยาบาลประจำ รพ.สต. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 53 ถึง มกราคม 54 เนื่องจากติดอบรมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ (ที่ประชุมรับทราบ)
2. ฝ่ายการพยาบาล
- แจ้งเรื่อง การส่งผู้ป่วยในคลินิก DM HT ลงไป รพ.สต. พร้อมจัดส่งคู่มือการจ่ายยา จึงขอความร่วมมือจาก รพ.สต. ให้ดำเนินการทุกแห่ง
- แจ้งผลการดำเนินงาน HHC ปี 53 ที่ผ่านมา ได้ผลการตอบกลับน้อย จึงขอความร่วมมือจาก รพ.สต. ทุกแห่งให้ดำเนินการตามข้อตกลง
3. ฝ่ายส่งเสริม
- แจ้งเรื่อง โรงพยาบาลสังขะ มีโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ สามารถรับบริการได้ทุกวันจันทร์
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1. สสอ.สังขะ
- เสนอให้ทาง CUP จัดสรรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. ให้กับ รพ.สต.ที่ยังไม่มี (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
2. หัวหน้ารพ.สต.ตาคง
- มีปัญหาเรื่องเตาเผาขยะ (ชำรุด) ไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะใน รพ.สต.ได้ (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
- เสนอให้ทาง CUP ช่วยฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้กับ รพ.สต. เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถ เป็นต้น (ประธานให้ทาง รพ.สต. ทำหนังสือส่งตัวเข้ามา เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรม)
3. หัวหน้า รพ.สต. ตรวจ
- พบปัญหาเรื่องระบบยาใน รพ.สต. ใหม่ (ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเภสัชหาข้อตกลงและนำเสนอในการประชุมครั้งหน้า)
- พบปัญหาเรื่องไม่สามารถเบิกใบ Refer ได้ (ให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ)
- พบปัญหาเรื่องการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกพื้นที่ (ให้ประสานงานกับพื้นที่ในเขตลงเยี่ยมบ้านเอง)
4. หัวหน้า รพ.สต. ณรงค์
- นำเสนอเรื่องอัตรากำลังใน รพ.สต.ที่เปิดใหม่ (ทาง CUP จัดสอบ จนท.บันทึกข้อมูลเท่านั้น ในตำแหน่งอื่นให้ทางพื้นที่จัดดำเนินการเอง)
5. หัวหน้า รพ.สต.ตาตุม
- สอบถามเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร จากเดิม CUP ออกให้ครึ่งหนึ่ง ในปีงบ 54 จะมีการดำเนินการต่อหรือไม่ (ประธานรับเรื่องไว้ รอนำปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะต่อไป)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีประธานกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นัดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
(ผู้จดรายงานการประชุม)
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 11 /2553
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ สถานีอนามัยตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
2. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
3. นายธานี นามม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
4. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
5. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
6. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
7. ภก.พิษณุ รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
9. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
10. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
11. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
12. นางสมัย สุขหมั่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
13. นางนุชจิรา จันทร์ภา สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
14. นายก่อวิทย์ แสนมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15. นางอัจฉรา ม่วงศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
16. นายสรเพ็ชร ผดุงสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
17. นางลัดดา นุราฤทธิ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง
18. น.ส.ธิษณามดี ใจงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
19. น.ส.ธณัสภา จังอินทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลตรวจ
20. น.ส.ณัษฐฐากาญจน์ ทองดี สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
21. ประมวล รวยสูงเนิน สถานีอนามัยบ้านโคกชัย
22. น.ส.นิตยา เกือกรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสะกาด
23. น.ส.สัญลักษณ์ อาโยวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยเทพรักษา
24. นายสมเกียรติ ขุมทอง พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลณรงค์
25. นายบัวพา วุฒิยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
26. น.ส.ศศิธร เสาทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
ผู้มาประชุม
27. น.ส.ธัญจิรา พิลาศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
28. น.ส.เบญจมาส เพ่งพิศ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
29. น.ส.พรเพ็ญ เกลียวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
30. น.ส.อมรรัตน์ บุญสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยตำบลทับทัน
31. นางศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
32. นายชัยชนะ มุ่งงาม สถานีอนามัยตำบลณรงค์
33. นายจรูญ มณฑล กำนัน
34. นางมยุรา สายสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
35. นายเติม สามสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
36. นายนราศักดิ์ บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
37. นายชนพัทธ์ สลากัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
38. นางนัยนา วุฒิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
39. น.ส.จริยา ดวงใจ สถานีอนามัยหนองยาว
40. นายสุวิทย์ สิงห์ชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดม
41. นายบุญส่ง ธนาบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42. นายกวิน บุญเกื้อ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
2. นายสมบัติ ทองขอน หัวหน้าฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลสังขะ
3. นางทัศนีย์ วีระเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยบ้านโดง
6. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
7. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
9. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ
10. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล
11. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ


เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเทพรักษา กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลเทพรักษา สำหรับการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา นำเสนอโดย คุณสรเพ็ชร ผดุงสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. กล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. ในปีงบประมาณ 2554 จะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่ โดยให้นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง เป็นประธาน นำเสนอในคปสอ. ต่อไป
3. ให้คณะอนุกรรมการมีการประชุมทุกเดือน
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. ให้แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบ่งออกเป็น
- เงิน สถานการณ์การเงิน ส่วนใหญ่ลงไปที่กองทุน จึงต้องทำผลงานให้มากขึ้น
- คน รูปแบบบริหารจัดการเป็นแบบเครือข่าย มีระบบการหมุนเวียน ให้มองในภาพรวม
- บริการ เน้นการให้บริการเชิงรุก
- บริหารจัดการ ต้องมีแผนกองทุน
2. ในปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะเพิ่มอีก 5 แห่ง ให้ทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนวัสดุ ครุภัณฑ์
3. ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอทุกครั้ง
4. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ ติดตามงานจากจังหวัดต่อไป จะเข้มงวดขึ้น ให้มีการเตรียมความพร้อมตลอดมติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ไม่มี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากที่ประชุม
1. กลุ่มการพยาบาล
- แจ้งเลื่อนการอบรมโปรแกรม Hos XP จากวันที่ 2-3 ต.ค. 53 เป็น 11-13 ต.ค. 53
- ให้ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการโอนเงิน PP และ P4P จาก Web สปสช.
2. ฝ่ายเภสัชกรรม
- แจ้งการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จะมีการสำรวจอีกครั้ง ให้ รพ.สต. เตรียมข้อมูลให้พร้อม
3. หัวหน้า รพ.สต. ทับทัน
- สอบถามเรื่องการจัดทำป้าย รพ.สต. (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
4. หัวหน้า รพ.สต. ตาตุม
- ขอยืมหม้อนึ่งจากโรงพยาบาลสังขะ (รอเข้างบลงทุน)
5. หัวหน้า รพ.สต.ทับทิมสยาม 04
- สอบถามเรื่องการโอนเงินในโครงการพระราชดำริฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินโอนเข้า(ให้ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง)
6. หัวหน้า รพ.สต. สะกาด
- อย.ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยา และให้นำร่องในงานคุ้มครองผู้บริโภคในปี 54
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากที่ประชุม
ไม่มี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 กำหนดวันประชุม ครั้งต่อไป
นัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้บันทึกการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 10 /2553
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.45 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
2. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง
3. นายธานี นามม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
4. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
5. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
6. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
7. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
8. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
9. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
10. นางอัจฉรา ม่วงศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
11. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
12. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
13. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
14. น.ส.เกษมณี คำดี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
15. นางลัดดา นุราฤทธิ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง
16. นายก่อวิทย์ แสนมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
18. น.ส.ธิษณามดี ใจงาม นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
19. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
20. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
21. นายสรเพ็ชร ผดุงสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
22. น.ส.ณัษฐฐากาญจน์ ทองดี สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
23. นายสมรักษ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
24. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
25. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
26. นางประมวล รวยสูงเนิน สถานีอนามัยโคกชัย
27. น.ส.สัญลักษณ์ อาโยวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยเทพรักษา
28. นางไพจิตร อุดมทวี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยตาตุม
29. นางนุชจิรา จันทร์ภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยทับทิมสยาม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางทัศนีย์ วีระเสถียร
2. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
3. ภก.พิษณุ รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
5. นางสมัย สุขหมั่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
6. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเต็ม สามสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
ตัวแทนจากสถานีอนามัยตำบลเทพรักษา กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมกับนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งนำเสนอโดย คุณสรเพ็ชร ผดุงสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้รายงานผ่านสาธารณสุขอำเภอรับทราบทุกครั้ง
2. ฝากสาธารณสุขอำเภอทั้ง 2 ท่าน ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้งบประมาณดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน (บุคลากร)
3. ในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทำระบบสื่อสารทางไกล แห่งละ 40,000 บาท ทาง CUP ไม่เอาคืน ให้ใช้ในการพัฒนา Serverve ระบบข้อมูลแทน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
1. เรื่อง on top payment ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โดง โคกชัย ตาคง ชำเบง ตาแตรว ทับทิมสยาม หนองยาว บ้านจาร์ย และสะกาด ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 แห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลที่ต้องจัดสรรบุคลากรลงพื้นที่ รพ.สต/สอ. จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

บุคลากร (คน) ตาคง เทพรักษา ชำเบง บ้านจาร์ย ตาแตรว หนองแวง
พยาบาล - 1 1 1 1 1
จพง.เภสัช 1 1 - - - -
ทันตาภิบาล 1 1 - - - -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากที่ประชุม
1. การบริหารจัดการบุคลากรในสถานีอนามัย

ตำแหน่ง เทพรักษา ตาคง โคกชัย
มีแล้ว ต้องการ มีแล้ว ต้องการ มีแล้ว ต้องการ
พยาบาล 1 1 1 1 1 -
นักวิชาการ 2 - 1 - - -
จนท.สาธารณสุข 3 - - - 1 -
จพง.เภสัช - 1 - 1 - -
ทันตาภิบาล - 1 - 1 - -
แพทย์แผนไทย - 1 - 1 - -
จนท.บันทึกข้อมูล - 1 - 1 - -
จพง.สุขภาพชุมชน 2 - - - - -
พสอ. 3 - 1 - 1 -

2. ทางสถานีอนามัยมีปัญหาในการรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ที่ออกไปช่วยราชการ ได้แก่ เทพรักษา ชำเบง ตาคง และตาแตรว จึงขอให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการจัดรถรับ – ส่งให้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากที่ประชุม
ไม่มี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 กำหนดวันประชุม ครั้งต่อไป
นัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่สถานีอนามัยเทพรักษา อำเภอสังขะ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้บันทึกการประชุม
นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 9 /2553
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ สถานีอนามัยตำบลตาคง อำเภอสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
2. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
3. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
5. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
6. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
7. ภก.พิษณุ รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
9. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
10. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
11. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
12. นางสมัย สุขหมั่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
13. ทพ.ญ.จตุพร พงศ์อารยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสังขะ
14. น.ส.สุภนิช แก้วก่อง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
15. นางอัจฉรา ม่วงศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
16. น.ส.รัตนา สุขยานุดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
17. นางลัดดา นุราฤทธิ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง
18. นายธงไชย ภาสีดา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
19. น.ส.ธณัสภา จังอินทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลตรวจ
20. นางสุพรรษา เป็นสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
21. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
22. น.ส.เบญจมาส เพ่งพิศ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
23. น.ส.อมรรัตน์ ไม้จันทร์ดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
24. นายสมเกียรติ ขุมทอง พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
25. นางอรพรรณ สุขศิริ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
26. นายบุญทัน ทองหุ้น พยาบาลวิชาชีพ

ผู้มาประชุม
27. น.ส.พัชรีวรรณ เสนคราม แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตาตุม
28. น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ก้านทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
29. น.ส.นิตยา เกือกรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
30. นางรัศมี นาวี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสะกาด
31. น.ส.สุวิมล สัญจรดี เจ้าพนักงานทันตาภิบาล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
32. นายสรเพ็ชร ยางสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
33. น.ส.อรุณี ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
34. น.ส.สุจิตรา สุกใส เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศรีสุข
35. นายสมเกียรติ ขมทอง สถานีอนามัยตำบลตรวจ
36. น.ส.หฤทัย บุญเกื้อ สถานีอนามัยตำบลตาตุม
37. นายธนพัทธ์ สลากัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
38. นางนุชจิรา จันทร์รา สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
39. นางสุจิตรา ศาลางาม สถานีอนามัยตำบลบ้านชบ
40. นายสมรักษ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
41. นางบุญมี เอ็นดู เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
42. นายสมบัติ ทองขอน หัวหน้าฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลสังขะ
43. นายนพรัตน์ สมบัติวงศ์
44. นายเรือง ดวงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
45. นายสมบูรณ์ แพรวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
46. นายอรรถชัย นนทพันธ์ แพทย์ประจำตำบล
47. นายยนต์ ดวงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
48. นายอุทิศ พัททอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
49. นายสมพอง สิงห์เสน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวามแยก
50.นายศุภวิชญ์ สืบวงศ์ อบต.ตาคง
51. นายแสน พิมพ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
52. นางวันนา เศษจันทร์ สถานีอนามัยตำบลขอนแตก
53. น.ส.ธิษณามดี ใจงาม นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
54. นางประหยัด เขียวสระคู สถานีอนามัยตำบลตาคง
55. ประมวล รวยสูงเนิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สถานีอนามัยตำบลตาคง
56.นายสมยศ ดวงอินทร์ กำนันตำบลตาคง


ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
2. นายธานี นามม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
3. นางทัศนีย์ วีระเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
6. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
7.ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8.นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
9.นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาคง กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลตาคง พร้อมกับนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งนำเสนอโดย คุณลัดดา นุราฤทธิ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนทุกเดือน เพื่อพัฒนางาน รพ.สต.
2. สอ.สะกาด ได้นักการแพทย์แผนไทยทดแทนคนเก่าที่ลาออกแล้ว โดยจะมารายตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2553
3. มี รพ.สต. เพิ่มขึ้นในปี 2553 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทพรักษา และตาคง
4. ผลการสมัคร on top payment ได้ที่ สอ.สะกาด สอ.แจนแวน และสอ.ตรวจ สำหรับที่ สอ.ตาตุมและ สอ.ทับทัน ไม่ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในหัวข้อจำนวนบุคลากรไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (1 ; 1250)
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. แจ้งความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่
- นายบุญทัน ทองหุ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลงปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยทับทัน
- น.ส.นิตยา เกือกรัมย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ลงปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยสะกาด

นายสมยศ ดวงอินทร์ กำนันตำบลตาคง แจ้งในที่ประชุมว่า
- ขานรับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นายศุภวิชญ์ สืบวงศ์ อบต.ตาคง แจ้งในที่ประชุมว่า
- ขานรับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553
1. เรื่องการเบิกยานวดสมุนไพรไม่ได้ตามจำนวน จากมติที่ประชุมฝ่ายเภสัช มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
- ให้สถานีอนามัยแต่ละแห่งเบิกยาสมุนไพรพร้อมยาทั่วไป หลังจากนั้นทางฝ่ายเภสัชจะบริหารจัดการภายในเอง โดยยาสมุนไพรสามารถเบิกได้ภายในวันนั้น ส่วนยาทั่วไปสามารถรับยาได้อีก 2 วันถัดมา
2. เรื่องเสนอให้มีวัคซีน PCEC ใช้ในสถานีอนามัย จากมติที่ประชุมฝ่ายเภสัช เห็นควรไม่ให้มีใช้ใน สถานีอนามัย เนื่องจากต้องมีการควบคุมการใช้อย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากที่ประชุม
1. องค์กรแพทย์
- ไม่มี
2. ฝ่ายทัตกรรม
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกปฏิบัติงานที่ สอ.ทับทันของเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล จากเดิมทุกวันอังคาร เป็นทุกวันศุกร์
3. กลุ่มการพยาบาล
- ได้แจกแบบฟอร์มการลงข้อมูลการเบิก Itemmize แก่ทุกสถานีอนามัย และให้ปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่แจกไป
- ได้โอนเงินค่าติดตั้ง Teleconference แก่ทุกสถานีอนามัยแล้ว (หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามกับ คุณทัศนีย์ ที่งานห้องบัตร โรงพยาบาลสังขะ)
4. ฝ่ายเภสัชกรรม
- แจ้งหนังสือเวียน ห้ามมิให้มียาวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 ได้แก่ Diazepam, Lora, Phenobabital เป็นต้น เก็บไว้ในสถานีอนามัยทุกแห่ง จึงขอความร่วมมือเรียกเก็บยาดังกล่าวคืนโรงพยาบาล
- แนะนำให้สถานีอนามัยประชาสัมพันธ์แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ปากกาฉีด Insulin ให้มากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าเข็มฉีด Insulin เดิม (ประหยัดกว่า)
5. ฝ่ายส่งเสริม
- แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงได้ที่ฝ่ายส่งเสริม
6. งานชันสูตร
- แจ้งการเก็บ Specimen ทุกประเภทจากสถานีอนามัยมาโรงพยาบาล กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าภายในเดือนหน้าจะแล้วเสร็จ พร้อมจะนำเสนอให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป)
7. คุณสุพรรณี คมคาย แจ้งงาน HHC (Home Health Care)
8. คุณเพชรรัตน์ แจ้งหนังสือยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่ระหว่างการจัดทำสำเนาและเข้ารูปเล่ม จะแจกจ่ายให้ทุกสถานีอนามัยใน CUP ต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากที่ประชุม
ไม่มี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 กำหนดวันประชุม ครั้งต่อไป
นัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ที่สถานีอนามัยเทพรักษา อำเภอสังขะ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้บันทึกการประชุม
นายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 8 /2553
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
2. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
3. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
4. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
5. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
6. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
7. ภก.พิษณุ รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8. น.ส.สุพรรณี คมคาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
9. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
10. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
11. นางทัศนีย์ วีระเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
12. นางสมัย สุขหมั่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
13. น.ส.พรเพ็ญ เกลียวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
14. น.ส.สุภนิช แก้วก่อง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
15. นางอัจฉรา ม่วงศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
16. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
17. นางสุภาพร คิดดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
18. นายเสฏฐวุฒิ ปัญญางาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังขะ
19. นายทนงศักดิ์ ศรีชมภู นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสังขะ
20. นางสุพรรษา เป็นสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
21. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
22. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
23. น.ส.อมรรัตน์ ไม้จันทร์ดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
24. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
25. นางอรพรรณ สุขศิริ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
26. น.ส.วราภรณ์ ทองมนต์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน

ผู้มาประชุม
27. น.ส.พัชรีวรรณ เสนคราม แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตาตุม
28. น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ก้านทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
29. น.ส.รติยา ประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
30. น.ส.ศศิธร เสาทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
31. น.ส.สุวิมล สัญจรดี เจ้าพนักงานทันตาภิบาล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
32. น.ส.ธัญจิรา พิลาศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
33. น.ส.อรุณี ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
34. น.ส.สุจิตรา สุกใส สถานีอนามัยตำบลตรวจ
35. นายสมเกียรติ ขมทอง สถานีอนามัยตำบลตรวจ
36. น.ส.หฤทัย บุญเกื้อ สถานีอนามัยตำบลตาตุม
37. นางพุฒ พอกกล้า สถานีอนามัยตำบลตาตุม
38. น.ส.ปราถนา เมียะแก้ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
39. น.ส.จริยา ดวงใจ สถานีอนามัยตำบลหนองยาว
40. นางเพ็ญศรี ทองสีมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
2. นายธานี นามม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
3. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
4. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโดง
5. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
6. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลสะกาด พร้อมกับนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งนำเสนอโดย คุณสมัย สุขหมั่นระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง หลังการประชุมให้ส่งรายงานการประชุมให้สาธารณสุขอำเภอ 1 ชุด และสำเนาส่งประธาน CUP 1 ชุด
2. การจ้างนักการแพทย์แผนไทย ได้รับงบประมาณจากกระทรวงฯ โดยจ้างเป็นพนักงานราชการ
3. เมื่อมีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาออกหรือย้าย ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปที่สาธารณสุขอำเภอและสำเนาให้ทางโรงพยาบาลสังขะอีก 1 ชุด
4. ในการสมัคร on top payment มอบให้คุณทัศนีย์และคุณเพชรรัตน์ ดำเนินการการโดยประสานกับ สปสช. และรายงานผลภายใน 22 เมษายน 2553
5. รพ.สต. ที่ยังไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ทาง CUP ได้ส่งพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำใน รพ.สต. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) แห่งละ 1 คน
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
- การประเมินมาตรฐาน รพ.สต. ให้นำเสนอแบบประเมินตนเอง เพื่อหาส่วนขาด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ ติดตามการส่งแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 (ในมติที่ประชุม ส่งภายใน 30 เมษายน 2553)
2. สาธารณสุขอำเภอสังขะ ติดตามเรื่องการออกประเมิน P4P หัวข้อการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (คุณทัศนีย์แจ้งว่า หลังเมษายนจะทราบผลคะแนน)
3. หัวหน้าสถานีอนามัยตาตุม ติดตามเรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน (ในมติที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติรับผิดชอบดำเนินการเอง หากมีข้อขัดข้องให้ประสานกับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)
4. นายแพทย์วุฒิชัย ติดตามการ set ระบบ teleconference ดังนี้
- แพทย์ห้องฉุกเฉิน
- ห้องตรวจ 1 โดยนายแพทย์วุฒิชัย
- ห้องตรวจ 2 นายแพทย์โกวิท
ในกรณี online จะมีชื่อขึ้น สามารถเลือกเรียกชื่อได้เลย
5. คุณทัศนีย์ ติดตามการจัดอบรม teleconference (ในมติที่ประชุม ให้จัดอบรมวันที่ 29 เมษายน 2553)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากที่ประชุม
1. นายแพทย์วุฒิชัย
- แจ้งให้ รพ.สต. แต่ละแห่ง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการนำเสนอผลการดำเนินงานใน รพ.สต. (ประธานมอบให้นายแพทย์วุฒิชัย set หัวข้อการตรียมข้อมูล)
2. ทพญ.สมรักษ์
- แจ้งให้ รพ.สต. แต่ละแห่ง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทานในผู้สูงอายุ โดยส่งข้อมูลที่ฝ่ายทันตกรรม
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล ในวันที่ 26-27 เมษายน 2553 ที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ศูนย์เนต) โดยให้ส่งบุคลากร สสอ. ละ 3 คน
3. หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด มีปัญหาเรื่องการเบิกยานวดสมุนไพรไม่ได้ตามจำนวน (ประธานมอบหมายให้ภก.พิษณุ ดำเนินการติดตามและแจ้งผลในการประชุมครั้งต่อไป)
4. หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตรวจ แจ้งเรื่องการเจาะ LAB HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน (คุณทนงศักดิ์ แจ้งให้มีการประสานงานกับทางห้อง LAB ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดเก็บและรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื่องจากต้องส่งตรวจต่อกรุงเทพ)
5. คุณสุพรรณี แจ้งงาน HHC (Home Health Care) และแบบฟอร์มการดูแลส่งต่อผู้ป่วย (ประธานแจ้งให้ คุณสุพรรณี ส่งข้อมูลเป็นระยะ โดยส่งทุกเดือนและให้นำเสนอในที่ประชุม คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ และการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
6. ภก.พิษณุ แจ้งผลการประชุมเภสัชระดับเขตที่ผ่านมา เรื่องการยกเลิกการใช้ CaCO3 และ KCL ชนิดฉีดใน สอ. / รพ.สต ตรวจสอบและจัดส่งคืนที่คลังยาโรงพยาบาลสังขะ
7. คุณวัฒนพงษ์
- แจ้งเรื่องการโอนเงินลูกจ้าง รพ.สต. ปี 2553 โดยโอนให้ รพ.สต. ทั้ง 5 แห่ง และสอ. โคกชัย 1 แห่ง รายละเอียดเสนอให้ สาธารณสุขอำเภอ
- แจ้งการโอนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากที่ประชุม
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตรวจ
- เสนอให้มีวัคซีน PCEC ใช้ในสถานีอนามัย เพื่อไม่ต้อง Refer ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสังขะ (ภก.พิษณุ รับทราบ พร้อมจะนำเข้าที่ประชุมในฝ่ายเภสัชโรงพยาบาลและแจ้งผลในการประชุมครั้งต่อไป)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 กำหนดวันประชุม ครั้งต่อไป
นัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่สถานีอนามัยตาคง อำเภอสังขะ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้บันทึกการประชุม
นายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 7 /2553
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
2. นายแพทย์ วุฒิชัย แป้นทอง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
3. นายธานี นามม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
4. นางสมโบว์ ฉัตรดำรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
5. นายปราโมทย์ เพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
6. นายสุวรรณ สีนิล หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทับทัน
7. ภก.พิษณุ รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
8. นางประหยัด เขียวสระคู สถานีอนามัยตำบลตาคง
9. น.ส.กาญจนา ทองต้น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตาตุม
10. น.ส.เพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
11. น.ส.เกษมณี คำดี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
12. นายพิทยา อภิวัชรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13. น.ส.พรเพ็ญ เกลียวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตรวจ
14. น.ส.สุภนิช แก้วก่อง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
15. นางอัจฉรา ม่วงศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
16. นายสมรักษ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
17. นางศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ สถานีอนามัยบ้านโดง
18. นางทัศนีย์ วีระเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
19. ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
20. นางสมัย สุขหมั่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะกาด
21. นายบุญส่ง ธนาบูรณ์ สถานีอนามัยตำบลพระแก้ว
22. นางสุภาพร คิดดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
23. น.ส.สีนวน สุขล้อม สถานีอนามัยตำบลตาตุม
24. นางรัศมี นาวี นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสะกาด
25. นายเมฆิน สวัสดี คนงาน สถานีอนามัยตำบลตรวจ
26. นางสุพรรษา เป็นสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด

ผู้มาประชุม
27. น.ส.อมรรัตน์ บุญสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยตำบลทับทัน
28. น.ส.อมรรัตน์ ไม้จันทร์ดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
29. นายปรีชา ยิ่งชื่น หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน
30. น.ส.สุพัตรา บุญเยี่ยม สถานีอนามัยตำบลณรงค์
31. น.ส.ศรีสุดา คุ้มบัว โรงพยาบาลสังขะ
32. น.ส.รัตนา สุขยานุดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสังขะ
33. นางอรพรรณ สุขศิริ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
34. นางพัชรินทรา เกียงวัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลทับทัน
35. นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
36. น.ส.วราภรณ์ ทองมนต์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
37. น.ส.นารี พันธ์แก่น แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลทับทัน
38. น.ส.พัชรีวรรณ เสนคราม แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตาตุม
39. น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ก้านทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
40. น.ส.ศศิธร เสาทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
41. น.ส.สุวิมล สัญจรดี เจ้าพนักงานทันตาภิบาล สถานีอนามัยตำบลสะกาด
42. น.ส.จีระวรรณ ไหมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสังขะ
43. น.ส.ธัญจิรา พิลาศรี พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
44. น.ส.พัทธญา แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลตาตุม
45. น.ส.ยุพิน เที่ยงธรรม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังขะ
46. นางอวยพร ปิ่นทอง เจ้าพนักงานทันตาภิบาล โรงพยาบาลสังขะ
47. น.ส.ชุติมา นาคประสิทธิ์ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
48. น.ส.รติยา ประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยตำบลสะกาด
49. น.ส.อรุณี ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
50. น.ส.ธณัสภา จังอินทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานีอนามัยตำบลตรวจ
51. นางเกษมสุข สายทองทิพย์ สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
52. นางนวลสว่าง อินตา สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
53. นางสุภาพ ดีนาน สถานีอนามัยตำบลแจนแวน
54. น.ส.จริยา ดวงใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
55. น.ส.พิลาวัลย์ แหวนแก้ว สถานีอนามัยตำบลหนองแวง
56. น.ส.เบญจมาส เพ่งพิศ สถานีอนามัยตำบลตรวจ
ผู้มาประชุม
57. นางลัดดา นุราฤทธิ์ สถานีอนามัยบ้านโคกชัย
58. นางนุชจิรา จันทร์รา สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 04
59. นางประทุม สลากัน สถานีอนามัยตำบลกระเทียม
60. นางสุจิตรา ศาลางาม สถานีอนามัยตำบลบ้านชบ
61. นายชัยชนะ มุ่งงาม สถานีอนามัยตำบลณรงค์
62. นายสรเพ็ชร ยางสุข สถานีอนามัยตำบลชำเบง
63. นางมยุรา สายสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
64. นายธนพัทธ์ สลากัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
65. นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางบุษราภรณ์ ปรากฎรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม โรงพยาบาลสังขะ
2. นายวัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลสังขะ
3. นางสุภาณี พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
4. นางรุ่งอรุณ อุรารื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5. นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธานเปิดการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแจนแวน กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลแจนแวน พร้อมกับนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งนำเสนอโดย คุณปรีชา ยิ่งชื่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. ให้ รพ.สต ทุกแห่ง นำเสนอข้อมูลทั่วไป เฉลี่ย 7- 10 นาที ต่อแห่ง
2. นโยบายท่านปลัดกระทรวง ให้ทุกอำเภอมี รพ.สต ไม่น้อยกว่า 50% โดยมีรูปแบบเป็นเครือข่าย
3. เรื่องการลาออกของเจ้าหน้าที่ กำชับให้หัวหน้าสถานีอนามัย / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องการลาออกจากราชการ โดยระเบียบแล้วต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเป็นการส่งมอบงานให้กับเจ้าหน้าที่คนใหม่และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

4. อัตรากำลังใน รพ.สต แบ่งแยกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- แพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติ
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ
สาธารณสุขอำเภอสังขะ แจ้งในที่ประชุมว่า
1. เกี่ยวกับท่านผู้ตรวจการลงเยี่ยมตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมืองที่ผ่านมา ให้ รพ.สตทุกแห่งเตรียมความพร้อมที่จะถูกประเมิน
2. อาจมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ นำเสนอในที่ประชุม
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้ชุมชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในกระบวนการ
นายแพทย์วุฒิชัย แจ้งในที่ประชุมว่า
การประชุมวิชาการ ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยจัดการประชุมเข้ากับทีม PCT ของโรงพยาบาล การประชุมดังกล่าวจัดให้มีทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้ที่ web site และทางวิทยุสื่อสาร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553
ไม่มี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากที่ประชุม
การนำเสนอแผนประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
1. รพ.สต แจนแวน
2. รพ.สต สะกาด
3. รพ.สต ตรวจ
หมายเหตุ ให้รพ.สต 5 แห่ง จัดทำเป็นรูปเล่ม (หลังผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว) เพื่อส่งประธานและสาธารณสุข อำเภอทั้งสองท่านต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากที่ประชุม
1. หัวหน้าสถานีอนามัยสะกาด แจ้งว่านักการแพทย์แผนไทย ได้ลาออก จำนวน 1 คน เมื่อเดือนที่ผ่านมา กำลังรอการจัดสรรคนทดแทน
2. หัวหน้าสถานีอนามัยตาตุม พบปัญหาไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานได้ (ประธานมอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอทั้งสองท่าน หาแนวทางที่เป็นมาตราฐาน ถูกต้องตามระเบียบต่อไป)
3. คุณทัศนีย์ แจ้งเรื่อง
- การอบรม Internet ความเร็วสูง ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2553 โดยจัดบุคลากร 2 คน / แห่ง ที่ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
- โรงพยาบาลสังขะได้มีการออกประเมินคะแนน P4P (หัวข้อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน) ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553
- การติดตั้งกล้อง teleconference โรงพยาบาลสังขะ ติดตั้งทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2 และ ER โดยหลังการติดตั้งจะมีการทดสอบความชัดเจนเกี่ยวกับภาพและเสียง ระหว่างโรงพยาบาลสังขะกับ รพ.สต / สถานีอนามัย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 กำหนดวันประชุม ครั้งต่อไป
นัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ สถานีอนามัยสะกาด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้บันทึกการประชุม
นายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม