วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

รพสต.เป็นคำย่อที่มีความหมายว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีการประกาศใช้ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการวางนโยบายให้พัฒนาสถานีอนามัยที่มีการกระจายตัวทั่วประเทศได้พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามความสามารถของแต่และแห่ง การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในช่วงแรกหรือระยะแรก(1-3 ปี) จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่แต่จะมีลักษณะที่คล้ายกันในด้านการจัดบริการที่เน้นการจัดบริการเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมตามสายงานวิชาชีพของตนเอง ส่วนมากได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องศึกษาเรื่องเวชปฏิบัติครอบครัว เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ ในระยะต่อไปจะเป็นการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขและนักบริหารเพื่อให้เข้าใจแนวการการบริหารงานยุคใหม่ การศึกษาวิจัยในพื้นที่ การควบคุมโรคที่มีการระบาดในปัจจุบัน ด้านชุมชน เป็นหัวใจหลักที่ รพสต.ต้องดึงเข้มามีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในช่วงระยะเริ่มแรก เพราะสิ่งที่เราพัฒนามาเป็น รพสต.นั้น ชุมชนจะเข้าใจว่า รพสต.มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรพยาบาล ครบเหมือนโรงพยาบาลชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับอำเภอ ดังนั้นในช่วงเริ่มแรกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชี้แจงให้ชุมชน ผู้รับบริการทราบว่า ในช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นยังขาดบุคลากรดังกล่าวแต่เราจะเน้นระบบบริการส่งต่อที่รวดเร็วและปลอดภัย บางแห่งอาจต้องมีการร่วมกับทางโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้นในการจัดระบบบริการ หรืออาจใช้ระบบปรึกษาการรักษาผ่านระบบอิเลคทรอนิกที่สามารถหาได้มากมายในโลกอินเตอร์เนต การทำงานในช่วงเริ่มต้นย่อมมีอุปสรรคและปัญหามากมาย ดังนั้น รพสต.ที่มีทีมงานที่พร้อมและมีศักยภาพเดิมอยู่แล้วจะได้เปรียบอย่างมากแต่ถ้าไม่พร้อมก็ต้องบอกกับทีมงานอย่างตรงไปตรงมา ว่าเราพร้อมหรือไม่ และต้องวางแผนว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมในการพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น: